Segersträcket 1996
Av Christian Cederroth

Halvmiljonersvallen är spräckt: ca(!) 561 809 nogsamt bokförda fåglar är nytt rekord för räkningarna av sydsträckande fåglar vid Segerstad fyr. Summan innehåller bland annat ett oöverträffat gåssträck med för en av arterna närmare en tiopotens högre rekordsumma.
Flera årsrekord – såväl öländska som svenska – utraderades på en enda dag respektive; ett ökades dessutom på med en tiopotens!
Även simänderna hade uppvisning, liksom utländska trutar.
Personer med allergi mot superlativer ombedjes bläddra förbi det nedanstående...

Bakgrund

Sträcket av fåglar förbi sydöstra Öland i allmänhet och Segerstad fyr i synnerhet, har av ÖOF bevakats kontinuerligt alltsedan 1983, dock med ett beklagligt uppehåll åren 1988 och 1989. Totalt har nu 3 776 514 fåglar bokförts.

Bevakning

Noteringar finns från hela 136 dagar mellan juni och november, i december kunde sträcket tyvärr ej bevakas. Detta är helt klart den bästa bevakningen hittills sett till antalet dagar, men då undertecknad bor på lokalen är denna jämförelse svår att göra. Även om sträckbevakningen någon dag varit obefintlig så hamnar observationer som "13 bläsänder då jag gick till vedboden" eller "hundratalet sjöorrar och tre svartsnäppor hörda på nattsträck" också i protokollet, vilket medför att notering finns även från dessa dagar. Antalet observationstimmar är därför omöjligt att fastställa; många bra dagar har bevakning skett från gryning till skymning.

Vind

Den för lokalen så avgörande vindriktningen var denna höst gynnsam, med ostvindar av och till såväl i september som oktober. Enda hotet mot sträckräkningarna stavades under oktober migrän, då samtidigt bland annat ett tvåsiffrigt antal kungsfågelsångare i och kring fyrträdgården pockade på uppmärksamhet samtidigt som sträcket vällde förbi på närhåll... Receptet var ostlig vind 7 m/s och mulet.
Under två veckor i oktober – november slog emellertid västan till varvid fåglarna försvann österut och observatören västerut.

Resultat

Totalt inräknades alltså ca 561 809 fåglar, vilket innebär rekord; 1993 kommer närmast efter med 471 956. Det året räknades dock inte samtliga arter, men inte mycket fler än ca 10 000 individer torde i år ha tillkommit p.g.a. detta.
Alltsedan 1994 räknas samtliga arter som ses sträcka.
Antalet arter var 116 och överträffade sålunda inte toppnoteringen från 1995 på 119.

Artvisa kommentarer

Lommar och doppingar

Fjolårets nyligen satta rekord i antal smålommar stod sig inte särskilt länge: hela 2 501 räknades in mot 1995 års 2 228; närmast efter kommer 1993 med 1 021 ex.
De första två smålommarna sågs i år den 8:e september och därefter noterades arten i en– eller tvåsiffriga antal september och oktober ut. Då vinden mot slutet av november normaliserades efter några västliga stormar, så inräknades tresiffriga dagssummor under en vecka, dock utan någon större topp. Hade räkningarna fortsatt i december så...

Antalet storlommar, 465 ex., imponerar däremot föga. Sextio ex. en dag i mitten av september toppar. Någon förklaring härtill kan jag inte finna, varken bevakningen eller vindarna verkar ha inverkat negativt. Hoppas bara inte att det rör sig om en reell minskning av artens numerär. Kanske framtida räkningar kan kasta ljus över detta.

En 2K vitnäbbad islom passerade den 22:e september. Måhända var det samma fågel som i skiftet augusti–september flera morgnar om vid pass 08.30 så publikfriande flög förbi mot söder för att födosöka.
Utöver dessa noterades 49 obestämda lommar, dvs knappa 2%, vilket är en fortsatt extremt låg andel. Fåglarna går vid Segerstad fyr emellertid närmre än vid andra Öländska lokaler, stora framsteg har gjorts vad gäller fältbestämning av lommar och sikten har under de stora sträckdagarna varit tillfredsställande, varför jag hoppas slippa skämmas för denna summa.
Antalet doppingar var tämligen normalt. Gråhakedoppingen gick till i november med över hälften av de sedda. Nämnas kan bästa sträckdag med 65 gråhakar under en kväll den 14:e.
Skäggdopping sågs däremot bara med 4 exemplar under samma månad. De allra flesta av denna art sågs i stället i september.

Skarv

1 118 storskarvar noterades på sträck. Arten är svårräknad, då många flyger av och an för att födosöka. En nyhet för året var att det i gåsflockar inte sällan fanns sträckande skarvar. Den 19:e oktober sträckte hela 200 storskarvar med en flock vitkindade gäss, detta är tveklöst en ny syn. Aten ökar som bekant, något som nu börjar avspegla sig i sträcksiffrorna. Dock krävs många fler säsonger av sträckräkning innan vi kan förstå t.ex. när skarvarna sträcker. Någon topp kan ännu inte utläsas i det lilla materialet; från tidiga september till d:o november har de registrerats.

Svanar

Svanarna passerade i normala antal. Notabelt är att alla flockar av mindre sångsvan som utifrån havet siktat på Segerstad fyr – vilket 8 flockar av 10 gör – går ned för att rasta innanför det tydligen oemotståndliga rev som ligger ca 150 meter ut, detta oavsett vattenstånd!

Gäss

Gässen bjöd på aldrig tidigare skådade upplevelser.
Prutgässen slog ånyo rekord, och det med råge: hela 70 082 ex. bokfördes under hösten och lejonparten sågs under en halv dag!
Den 20:e september började med flera långsamt sträckande och någon stationär bredstjärtad labb, varför den allestädes närvarande Bosse Carlsson tillkallades; jag lät dessutom meddela att det hade börjat sträcka prutgäss, "flera hundra faktiskt"!
Klockan var väl nio när Bosse anlände och vi plötsligt såg svart "rök" över havet: prutgäss...enorma flockar prutgäss vällde in mot oss. Vinden var under morgonen nordostlig för att klockan tio ha vridit till rak ostlig, 8 meter/sekund. Flockarna passerade, som ofta vid Segerstad fyr, alldeles utanför revet. Storleken på dem ökade kontinuerligt och var snart uppe i över tusen! Vi pep nu ut nyheten "prutgås Segerstad fyr, bra sträck" på personsökarsystemet. Likt gigantiska DNA-spiraler rullade flockarna in: enkla, senare dubbla och ibland till och med fyrdubbla spiraler av gäss i tusenhövdade flockar som höll dessa levande formationer. Ett makalöst skådespel på nära håll, ja gässen hördes oftast!
Vid sextontiden upphörde emellertid sträcket lika plötsligt som det börjat och endast smärre flockar sågs. Vi fann det nu för bäst att pipa ut "prutgås, Segerstad fyr, dåligt sträck" på personsökarsystemet, rädda att "lura ut" folk som åker iväg direkt efter jobbet. Detta var för övrigt första och sista gången denna kod brukats, den existerar inte längre.
När dagen summerats stannade summan på ofattbara 52 714 prutgäss. Denna summa är i sig större än fjolårets rekordsumma på 44 518 ex. som, märk väl, gäller hela säsongen! Det skall sägas att summan (till skillnad från den hos bläsgässen, se nedan) är en approximation, det var ogörligt att exakt räkna dessa gigantiska flockar, som dessutom skruvade sig fram över vattenytan; vi räknade/uppskattade båda två efter bästa förmåga och tog sedan medelvärdet av varje flockuppskattning. Felet torde därför inte bli särskilt stort. Undertecknad är dessutom känd för att notoriskt underskatta icke exakt räknade flockstorlekar.

Det märkliga i detta är det hastiga sträckförloppet. Hade vi båda inte haft möjlighet att vara lediga (eller i mitt fall kunnat skjuta upp arbete) så skulle årets totalsumma slutat på moderata 19 000 fåglar!
Ett tänkbart scenario är det att en ornitolog hade räknat sträck några timmar på morgonen, bokfört 800 prutgäss för att sedan gå till jobbet. Klockan 17.30 är samme skådare åter på lokalen och ser då 1 000 gäss passera; ett gott resultat. Dessvärre hade då inte mindre än 52 000 prutgäss helt missats! Vikten av en flexibel sträckräknare kan därför inte nog framhållas vid denna typ av sträckbevakning.

Bland alla prutgäss upptäcktes även två ljusbukiga prutgäss, Branta bernicla hrota.

49 473 vitkindade gäss är en mycket god summa, faktiskt den näst bästa någonsin. Ca 11 000 mer än den tredje bästa, men 12 000 färre än rekordåret.

Bläsgässen sedan. Om prutgässen stod för det mäktigaste skådespelet så var bläsgässens passage den mest oväntade.
Artens uppträdande här på Öland är starkt förknippat med sydostliga vindar; dess vanliga sträckled anses vara längs Baltikums kuster. En normal årssumma är därför endast tresiffrig. Bara tre år har fyrsiffriga årssummor noterats, nämligen för åren 1990 (1 400), 1991 (7 796 ex.) och 1993 (3 495 ex.).

Den 27:e september pendlade vinden kring sydost, ca. 7 m/s. Bläsgäss började sträcka mot sydväst och sträcket ökade i intensitet ju längre dagen led. Vid mörkrets inbrott hördes fortfarande flockar kackla gällt. Vid summeringen befanns 11 262 (exakt) bläsgäss ha passerat, något som saknade motstycke i historien då tidigare dagsrekord låg på 4 100 gäss. Förväntningarna inför morgondagen var stora och nyheten skickades ut på personsökarsystemet; lördag och själva "Fågelskådningens dag" stundade nämligen.

Morgonen grydde; syd–sydost 11 m/s och lätt regn. Endast enstaka småflockar passerar, hade jag beräknat fel?
Klockan 11 avtog regnet och det klarnade upp. Vinden vred plötsligt ned mot söder för att klockan tolv vara nere på sydväst 6 m/s. Vid omslaget hände något: pärlband med bläsgäss blev synliga: i öster, i nordväst samt rakt över huvudet! Och det rullade på! I motsats till prutgässens vimlande "DNA-spiraler" kom dessa på mestadels prydliga led och gick att räkna en och en; låt vara att sträcket var oerhört intensivt och följde tre olika stråk, men vid fyren inhyrda ornitologer hjälpte till. Slutsumman stannade vid närmast obegripliga 41 000 bläsgäss, fyrtioentusen, nästan en tiopotens fler än tidigare årsbästa notering! Summan är tack vare flockarnas utseende nära nog exakt. Det handlar dock om ett så högt antal att observatören fick nyttja sin allra yttersta kapacitet som sträckräknare. Aldrig tidigare har så många gäss räknats i exakt antal; endast tunna ridåer av bränd kork kring undertecknads huvud störde räkningarna denna historiska dag...

Hur många bläsgäss som passerade Öland förblir en gåta, sträcket gick nämligen på bred front och ett mycket bra sträck rapporterades från såväl Ottenby som så långt norrut som Vickleby, söder om Färjestaden (Lennart Carlsson, muntl.). Ojämförligt flest sågs dock från Segerstad fyr, dels siktade många flockar rakt på fyren som ett landmärke och dels sågs ett stråk i öster som aldrig sågs från t.ex. Ottenby (Segerstad fyr sticker ut närmare två kilometer i havet jämfört med kusten norrut).

Som om inte ovanstående vore nog denna fantastiska gåshöst, så kom i sällskap med ovannämnda bläsgäss ytterligare en överraskning av hög dignitet, nämligen så kallade tundrasädgäss, Anser fabalis rossicus. i aldrig tidigare skådade mängder. Denna gåsras, av vissa ansedd som en egen art, har omdiskuterad status i landet. I exempelvis mälardalen är den en veritabel raritet och ses endast undantagsvis. I Skåne övervintrar den däremot regelbundet och upp till ca. 3 000 ex. skall ha setts något år (REFERENS och SUMMA Anser ?? 1998/9?).
Sädgåsen är på Öland inte någon vanlig fågel, men en känsla undertecknad har är att just rossicus dyker upp i samband med ostliga vindar.
2 057 Sädgäss fanns insprängda i bläsgåsflockarna och av dessa anser jag att lejonparten var rossicus, ca 1100 kändes "säkra", så säker man nu kan bli. De flesta upplevdes som helt typiska, några mindre typiska och ett mindre antal var helt typiska fabalis. Fler har aldrig setts sträcka i denna landsände.
Fåglarna är på håll förvillande lika spetsbergsgäss i proportionerna med kort huvud/halsparti. Även den mörka näbben och i solljus vitblänkande täckarfält kan bidraga till förvirringen och möjligen förklara det flertal spetsbergsgäss som rapporterades sträcka förbi Ottenby samma dagar.

Simänder

Hela 1 774 gravänder är rekord för räkningarna och slår 1994 års rekord på 1 011 ex. Här finns, som tidigare nämnts, ett mycket stort mörkertal. Sommarbevakningen har under året varit bättre än någonsin, varför summan blivit god. Inga jämförelser kan ännu göras bakåt i tiden, då sådana räkningar tidigare varit obefintliga.

41 112 bläsänder är en mycket god summa, endast överträffad 1993 då fantastiska 48 146 ex. sträckte. Närmast efter kommer 1990, då 17 663 bläsänder inräknades. Årets toppdag blev den 21:e september då 7 130 ex. sträckte och nära nog lika många passerade den 15:e oktober. Fler har aldrig setts på en dag.

Mer blygsamma siffror men icke desto mindre rekord bjöd snatteranden på: 58 ex. slår med nöd och näppe summan från 1987 (55 ex.). Övriga år har dock endast mellan 2 och 21 ex. setts, varför årets summa är remarkabel. Sträcket var tämligen jämnt fördelat på tiden juli–oktober och inga större flockar noterades.
Just 1987 gjordes jämförelse med Kalmarsund, där inga snatteränder alls sågs sträcka. Det året rådde ostvind under hälften av observationsdagarna och även i år berördes vi av ostliga vindar av och till.
Ovanstående tolkar jag som att vi berörs av österifrån kommande snatteränder snarare än de svenska (framför allt Stockholmska), åtminstone under hösten.

Mängden krickor var också den rekordartad, med 6 262 bokförda. Sträckförloppet var tämligen jämnt med goda summor framförallt i september, men med en absolut topp den 15:e oktober då ca 1 000 ex. plockades ut i blandflockar med andra simänder; detta är naturligtvis rekord.

Gräsanden slog inte rekord med sina 2 425 ex., man frestas fråga vad som gick snett? En näst högsta notering dock. 3 680 ex. sågs nämligen 1993.

Stjärtand har aldrig setts i större antal än denna höst: 7 341 ex. är mer än dubbelt så mycket som noterades under det tidigare rekordåret 1993 (3 413 ex.). Hela 2 498 ex. sträckte den 24:e oktober!

13 årtor är en toppnotering, mellan 0 och 14 ex. av denna på sträck så sällsynta and har tidigare setts årligen.

Skedand: rekord även här. 573 ex. (1992) kommer härnäst efter årets 807 individer. Enstaka hanar sågs på tidigt ruggningssträck under sommaren, medan hela 92 ex. passerade den 24:e september. Även 88 ex. den 12:e oktober förtjänar att omnämnas.

Sju arter simänder sträckte sålunda, varav fyra i rekordartade antal och tre med näst högsta noteringar. Möjligen kan de flesta av ovannämnda rekord även gälla för hela riket. Har du uppgifter om detta så vänligen låt mig veta, se adress nedan.

Dykänder

Brunand ses sällan på sträck. Denna rekordartade höst (om upprepningen tillåts) kom gamla siffror på skam. 274 ex. totalt, varav 72 ex. den 28:e september. 1991 inräknades 190 st, men då ingick en ren flock om 99 individer (något som den hårdspanande sträckräknaren missunnsamt närmast betraktar som rent "fusk"!).

Viggen, som aldrig setts i mer än 1 413 bestämda exemplar (1984) passerade i år med hela 7 419 ex. Ca 2 750 viggar sträckte den 15:e oktober allena, alltså närmare dubbla årsrekordsumman!

Bergand är på Öland en direkt ostvindsberoende art. Ingen ostvind – ingen bergand! 1993 kunde arten för första gången räknas i femsiffrigt antal när 10 280 ex. sågs, med max 4 475 ex. på en dag med måttliga ostvindar (25:e september). I år bokfördes emellertid 14 362 ex., med den 28:e september som toppdag då hela 6 046 bergänder passerade (en summa som i sig skulle utgöra en näst högsta notering för en hel säsong). Noteras kan att endast 297 viggar gjorde dessa, av sträckskådaren högt rankade, änder sällskap.

Ejdern passerade däremot i förväntade antal, 153 882 ex. är en mycket god årssumma, men allt annat än extrem i sammanhanget: 1990 inräknades hela 284 439 ex., varav ca 240 000 skall ha passerat under en och samma dag! I år bjöds inga större toppdagar: 2 x 18 00 ex. i oktober och 16 000 under en dag i november är blygsamma summor.

Den 11:e november (16 000-dagen) belönades observatören med höstens praktejder, en nära nog utfärgad hane som sågs fint.

35 508 sjöorrar inräknades. Summan placerar sig på en andraplats mellan åren 1992 (28 552 ex.) och 1993 (56 049 ex.). De flesta passerade i september. Många nattsträckande flockar hördes även i augusti.

Årets antal alfåglar stannade vid 35 508, vilket är nytt rekord. 1993 inräknades 26 297 ex. och närmast därefter får vi gå till 1987, då 20 887 ex. sågs. Denna vinterns budbärare uppenbarade sig allaredan den 27:e september, men på allvar kom de först i mitten av oktober. Lejonparten passerade planenligt i november. En föraning gavs den 26:e, då 1 920 ex. passerade i vindstilla väder. Dagen efter gick "proppen ur" och osannolika 15 925 ex. svirrade förbi under en förmiddag i en ost–sydostlig vind av 12 m/s. Klockan 12 vred så vinden upp på rakt nordostlig, varvid sträcket omgående försvann ur sikte. Troligtvis fortsatte det långt ut, vilket kändes retligt. Vindarna var under natten och morgonen genomgående måttliga, kring nordost.
Att fåglarna kommer från Finska viken står utom all tvivel, då det denna makalösa morgon endast noterades ett hundratal alfåglar vid Kapelludden på mellersta Öland (Daniel Petersson, muntl.).
Hur många alfåglar finns det då "att ta av"? frestas man fråga. Troligtvis en hel del, blir nog svaret; undertecknad har en gång vid Matsaluviken, Estland, räknat ca 30 000 individer på nordsträck under tre (3) morgontimmar! Huruvida dessa var rena sträckare eller endast fåglar stadda i daglig förflyttning till födosökningsområden vet jag dock ej.

Antalet svärtor utgör en klar kontrast denna rekordhöst. 676 ex. är att betrakta som direkt dåligt och det känns alarmerande. Vad kan ha hänt? Förslag mottages med tacksamhet. Arten sågs i låga antal ända från juni till november.

Knipan sträckte i normal omfattning med sina 900 ex.

Antalet salskrakar (13) och storskrakar (75) är ingenting att yvas över, medan småskrakens 8 196 ex. utgör en putsning av 1993 års rekordsumma (6 785 ex.). Bästa dagen sågs hela 1 796 ex.; tidigare dagsrekord löd på 650 individer.

Rovfåglar

Under denna rubrik förtjänar sju sträckande havsörnar ett omnämnande.

Sex ängshökar och 11 bruna kärrhökar utgör högsta bokförda summa "här uppe" (fler ses säkerligen vid Ottenby). Fyra av de förra sågs den 1:e september "slicka fyren" (tjänar ofta som riktmärke) i svag sydvästlig vind.

Sträcket av fjällvråk visade äntligen lite tyngd, 1 157 ex. sträckte förbi. Enstaka noterades i mitten av september, fler mot slutet av månaden och hela 811 ex. bokfördes den 3:e oktober då sträcket kulminerade. Vinden var då västlig, 8 m/s.
Dylik vind är utmärkt för rovfågelsträck vid Segerstad fyr: fåglarna driver ned till kusten och även ut en bit över havet; de lägger sedan kursen mot bästa (enda!) riktmärke, d.v.s. fyren, med fina obsar som följd. Glädjande i sammanhanget var att flera ungfåglar sågs, samt några enstaka 2K-fåglar. Det har nämligen varit oroväckande glest mellan ungfåglarna de senaste åren.

En vardera av arterna pilgrimsfalk och jaktfalk förgyllde protokollet. Ett flertal pilgrimer sågs jaga, men endast en sågs i målmedveten sträckflykt.

Trana

Bakom summan 1 282 tranor döljer sig en makalös flock om 1 139 ex.(!) som på ett långt pärlband sträckte söderut den 8:e oktober vid tiotiden; se här så kallat "sträckräknarfusk" som nämndes under rubriken "brunand"!

Vadare

En hygglig sommarbevakning ledde till justerade toppsummor för de flesta arter. Vadarna har dock endast räknats sporadiskt före 1994. Klart mest talrik var kärrsnäppan med 4 639 ex. Därefter följde, strandskatan med 1 389 ex.

De flesta övriga Calidris nådde "rekordsummor": 833 kustsnäppor, 114 småsnäppor, 61 spovsnäppor, 16 sandlöpare, 3 mosnäppor, och 1 myrsnäppa, den senare tillika räkningarnas första (den 11:e september). Även två skärsnäppor tål att nämnas.

93 skärfläckor och 164 kustpipare är även det högsta noteringar, liksom 63 småspovar, 319 storspovar, 475 myrspovar och 5 rödspovar, den senare en sällan sedd sträckare.

Högstasummor hittills uppnåddes även för rödbena (371), gluttsnäppa (260), skogssnäppa (8), grönbena (201), roskarl (28).

1994 var beckasinernas år med 95 enkelbeckasiner samt en dubbelbeckasin, vilken sträckte in och landade framför observatörens fötter. I år var det inte sämre med hela 126 enkelbeckasiner och 2 dvärgbeckasiner; de senare upptäckes överraskade sträcka förbi tillsammans med 2 ordinarie beckasiner den 9:e oktober. Bästa sträckdag noterades 47 enkelbeckasiner, nämligen den 1:e september.

En smalnäbbad simsnäppa passerade den 15:e juli.

Labbar

Labbarna uppträdde inte i några större antal, men artsammansättningen var desto mer intressant: 14 vanliga labbar, 11 bredstjärtade labbar och 5 fjällabbar var njutbart. De senare passerade som väntat kring början av september.
De bredstjärtade var däremot ovanligt jämnt fördelade under tiden augusti–november. Sex ex. sågs dock den 20:e september.
Vanlig labb sågs i augusti och september, med undantag av en senare individ som den 17:e oktober jagade en tretåig mås(!) från Segerstad fyr, via Sebybadet och till och med förbi Gräsgårds hamn innan den gav upp och fortsatte söderut. Den minnesgode vet att fågeln på det så avslöjande personsökarsystemet "peps ut" som bredstjärtad under hela den fortsatta färden söderut till Ottenby...

Vad som däremot undkom sträckprotokollet var den storlabb som dök upp utanför stranden i samma sekund som ÖOF:s styrelse gjorde entré på densamma: fågeln flög på nära håll över revet för att sedan sträcka iväg rakt mot öster!

Trutar

Efter fjolårets upptäckt av kaspisk trut Larus cachinnans som sträckart sågs med en ökad ornitologisk skärpa i år inte minde än 80 stycken! Vad de gör här kan spekuleras vilt om, men jag nöjer mig med att på denna plats konstatera att de utgör ett helt regelbundet inslag i sträckräkningarna.
Mönstret är detsamma för i stort sett alla obsar: trutarna "går till" företrädesvis i sydvind, kommer sträckande på bekvämt håll, varvid godbitarna kan plockas ut och bestämmas i flykten, för att sedan ha den goda smaken att gå ned på det utanför liggande revet för detaljstudium av dräkten! Efter ca 15–50 minuter lyfter så den ständigt ackumulerande flocken och sträcker vidare, varvid nya strömmar till och det hela upprepar sig.
Inte mindre än 7 medelhavstrutar Larus michahellis sågs även på detta sätt.

En del arbete krävs förstås: ovan nämnda fåglar har plockats ut bland 25 261 gråtrutar, något som vid summeringen visade sig med nöd och näppe vara rekord: 1990 räknades 25 236 ex. in! Ungefär hälften av dessa vällde förbi under tre svettiga dagar i mitten av oktober, då noggrann kontroll helt enkelt omöjliggjordes av tidsbrist. Den verkliga summan av främmande trutar torde därför vara minst dubbelt så hög. Bästa sträckdagen för kaspisk trut, den 26:e oktober, sågs hela 18 ex. Antalet gråtrutar var då bara 700, vilket ger en procentsats på 2,6. Om den används på årets sträcksumma för gråtrut, fås att 250 kaspiska trutar torde ha passerat. Siffrorna luras dock, det är inte alltid dessa trutar finns i våra vatten. Den 13:e september granskades t.ex. 400 gråtrutar utan att en enda kaspisk ertappades. Slutsatsen blir att vindarna spelar stor roll för artens uppdykande, men hur detta tillgår är ännu okänt och kräver fortsatta sträckstudier. Vi har uppenbarligen helt missat något i vår öländska fågelfauna!
Det kan tilläggas att någon dubbelräkning inte befaras bland de kaspiska trutarna; de individer jag kände igen (ruggning, defekter m.m.) sågs aldrig mer än en gång. Hur det ligger till med gråtrutarna låter jag vara osagt, men de torde nästan ha passerat mer än en gång; dylika summor är unika för landet.

Måsar

18 056 fiskmåsar räknades in, fler har aldrig setts sträcka här. 14 515 räknades in 1987. Antalet typiska "taigamåsar" – rasen heinei – stannade vid 241, men gissningsvis rör det sig om tusentals. De första sågs i slutet av oktober för att sedan öka i andel under november. Den 30:e bedömdes närmare 50% tillhöra denna ras. Problem med bestämningarna föreligger emellertid, varför väl valda ord om detta får skjutas på framtiden.

Osannolika 60 277 måsfåglar registrerades. Att endast 40 (= < 0.07%) av dessa var silltrutar kan inte betecknas som annat än en veritabel katastrof. Formen fuscus är uppenbarligen starkt hotad och kraft bör läggas på att försöka förklara varför!

Antalet skrattmåsar – 16 263 ex. – är det högsta inräknade. Det är dock för tidigt att utropa någon ökning av denna art, vi har ju att göra med ett synnerligen gott sträckår rent allmänt!

Endast 107 dvärgmåsar är en efter rådande vindförhållanden låg summa. Ej heller är 4 tretåiga måsar något att yvas över.

Tärnor

30 småtärnor är högsta summa hittills. Lejonparten sträckte i augusti med 12 ex. som högsta dagssumma den 15:e. Ett mindre antal sågs även i juli. Fisktärna passerade i normala antal (454 ex.), medan släktingen silvertärna – en art som "nätt och jämt setts" sträcka tidigare p.g.a. dålig sensommarbevakning (oftast max. ett tjog sedda) slog rekord med 339 individer; 1995 sågs 145 ex. Sträcket förlöpte helt i juli och augusti, därefter sågs endast fisktärnor.

Summorna för kentsk tärna (115), skräntärna (4) och svarttärna (35) är alla mycket goda.

Alkor

Alkorna passerade inte i några större mängder, emellertid har aldrig så många som 108 bestämda sillgrisslor inräknats. Större mängder med obestämda sillgrisslor/tordmular, så kallade "sillmular" har däremot setts tidigare.

En alkekung, räkningarnas tredje, passerade den 11:e november.

Övriga arter

Av annat sågs det inte mycket denna makalösa sjöfågelhöst. För många arter är summorna mycket låga. 13 blåmesar och 3 talgoxar var dock nya sträckarter!

Tack

Tack till varje skådare som pekat ut den minsta flock nere vid fyren. Ett speciellt tack till Bo Carlsson, Per Grenabo samt Olle & René Hydén för hjälp med bevakning och till Pekka Westin för jämförelse med hans privata sträcksiffror från sydligare belägna lokaler samt Cecilia Johansson för värdefulla kommentarer till manus samt för hjälp med databearbetning.

Totalsummor för höststräcket vid Segerstad fyr 1996 rekordsummor markerade med fet stil:

Smålom 2501
Storlom 465
Ob. lom 49
Vitnäbbad islom 1
Gråhakedopping 239
Skäggdopping 80
Svarthakedopping 6
Storskarv 1118
Häger 25
Knölsvan 12
Sångsvan 34
Mindre sångsvan 610
Sädgås 995
Tundrasädgås 1128
Bläsgås 53792
Grågås 241
Vitkindad gås 49473
Prutgås 70082
Prutgås hrota 2
Gravand 1774
Bläsand 41112
Snatterand 58
Kricka 6262
Gräsand 2425
Stjärtand 7341
Årta 13
Skedand 807
Brunand 274
Vigg 7169
Bergand 14362
Vigg/bergand 505
Ejder 153882
Praktejder 1
Alfågel 35508
Sjöorre 21682
Svärta 676
Knipa 900
Salskrake 13
Småskrake 8196
Storskrake 75
Fiskgjuse 3
Havsörn 7
Brun kärrhök 11
Ängshök 6
Sparvhök 35
Ormvråk 29
Fjällvråk 1157
Stenfalk 5
Jaktfalk 1
Pilgrimsfalk 1
Trana 1282
Strandskata 1389
Skärfläcka 93
Tofsvipa 50
Ljungpipare 178
Kustpipare 164
Större strandpipare 320
Mindre strandpipare 2
Rödspov 5
Myrspov 475
Småspov 63
Storspov 319
Svartsnäppa 64
Rödbena 371
Gluttsnäppa 260
Skogssnäppa 8
Grönbena 201
Drillsnäppa 53
Roskarl 28
Smalnäbbad simsnäppa 1
Dvärgbeckasin 2
Enkelbeckasin 126
Kustsnäppa 833
Sandlöpare 16
Småsnäppa 114
Mosnäppa 3
Skärsnäppa 2
Kärrsnäppa 4639
Spovsnäppa 61
Myrsnäppa 1
Brushane 75
Bredstjärtad labb 11
Labb 14
Fjällabb 5
Labb/bredstjärtad labb 1
Labb/fjällabb 3
Ob. labb 1
Dvärgmås 107
Skrattmås 16263
Fiskmås 18056
"Taigamås" L. C. heinei 241
Gråtrut 25261
Kaspisk trut 80
Medelhavstrut 7
Silltrut 40
Havstrut 168
Tretåig mås 4
Svarttärna 35
Skräntärna 4
Fisktärna 454
Silvertärna 339
Fisk/silvertärna 252
Småtärna 30
Kentsk tärna 115
Tordmule 38
Sillgrissla 108
Sillmule 37
Tobisgrissla 178
Alkekung 1
Hornuggla 1
Sånglärka 79
Backsvala 21
Ladusvala 23
Gulärla 36
Sädesärla 2190
Trädpiplärka 3
Rödstrupig piplärka 1
Sidensvans 2
Blåmes 13
Talgoxe 3
Sävsparv 12
Lappsparv 15
Snösparv 336
Grönfink 2
Gråsiska 20
Vinterhämpling 50
Stare 800
Kråka 8
Summa: 116 arter 561809 indiv.

Litteratur

Breife, B. och Knutsson, T., 1984. Fågelsträcket vid Segerstad fyr hösten 1983. Calidris 1/1984, 3-20.
Breife, B., 1985. Sjöfågelsträcket vid Triberga läge hösten 1984. Calidris 2/1985, 69-79.
Breife, B., 1986. Sjöfågelsträcket vid Triberga läge hösten 1985. Calidris 2/1986, 55-65.
Breife, B., 1987. Sjöfågelsträcket på sydöstra Öland hösten 1986. Calidris 1/1987, 27-37.
Breife, B., 1988. Sjöfågelsträcket på sydöstra Öland hösten 1987. Calidris 2/1988, 75-83.
Breife, B., 1990. Simultana räkningar av sträckande sjöfåglar vid Ölands och Gotlands kuster. Calidris 4/1990, 167-172.
Breife, B., 1991. Noteringar från sjöfågelsträcket hösten 1990. Calidris 2/1991, 71-73.
Breife, B., 1992. Noteringar från sjöfågelsträcket hösten 1991. Calidris 2/1992, 68-70.
Breife, B., 1993. Noteringar från sjöfågelsträcket hösten 1992. Calidris 1/1993, 22-25.
Breife, B., 1994. Sjöfågelsträcket hösten 1993 — en rad magnifika upplevelser. Calidris 1/1994, 6-11.
Breife, B. och Cederroth, C, 1995. (Titellöst!) Calidris 2/1995, 42-46.
Cederroth, C, 1995. Sällsynta fåglar i Sverige 1994 — rapport från SOF:s raritetskommitté. Fågelåret 1994, Vår Fågelvärld Supplement nr 21, 1995.
Cederroth, C, 1996. Sällsynta fåglar i Sverige 1995 — rapport från SOF:s raritetskommitté. Fågelåret 1995, Vår Fågelvärld Supplement nr 22, 1996.
Cederroth, C, 1997. Segersträcket 1995. Calidris 1/1997, 15–19.
Cederroth, C, 1997. Sällsynta fåglar i Sverige 1996 — rapport från SOF:s raritetskommitté. Fågelåret 1996, Vår Fågelvärld Supplement nr 23, 1997.